AIR nieuws

AIR nieuws

Klantfocus vanuit een interne gedrevenheid

Een van mijn grote ergernissen is de roep dat voor alles de klant het belangrijkste is. “De klant is de reden van ons bestaan” of “de consument bepaalt datgene wat wij op de markt zetten” of het uitgangspunt van onze strategie is de klant of consument”. Het zijn allemaal leuke uitspraken die zeker hout snijden, ze zijn ongetwijfeld welgemeend, maar het zijn ook allemaal vanzelfsprekendheden die ondubbelzinnig de continuïteit van een organisatie kunnen bepalen.

Ja, we zullen de klant/consument op de horizon moeten plaatsen want uiteindelijk is dat ons doel, een tevreden klant die omzet genereert maar bovenal een tevreden klant die zicht bindt aan de leverancier, die herhaalaankopen doet zodat er optimale wederzijdse klantloyaliteit ontstaat.

Uiteindelijk zijn tevreden klanten resultanten van behaalde resultaten die vanuit de organisatie worden gegenereerd. Marketing definieert de kaders waar we ons op richten, doet markt- en klantonderzoek en zorgt voor een goede lancering van het product of dienst. Een goede R&D creëert de voorwaarden waaraan een product of dienst moet voldoen, ontwerpt en ontwikkelt het zoals de klant en/of consument het wil hebben en opent de deuren tot vervaardiging van het product of dienst. Aangekomen in het primaire waardeproces is het essentieel om op de juiste momenten de juiste waardelementen toe te voegen op een dusdanige wijze dat kwaliteit in de diverse stadia blijvend wordt gewaarborgd, dat de kosten in verhouding staan met het uiteindelijke resultaat en dat de gewenste output word gegenereerd.  Wanneer opslag en transport uiteindelijk feilloos aansluiten aan de criteria van het primaire proces dan mag je veronderstellen dat het voortbrengingsproces soepel en efficiënt is verlopen en dat de financiële resultaten navenant zullen zijn. Het uiteindelijke (eind)doel is een tevreden klant die niet zal schromen haar tevredenheid te laten blijken en het ten gelden laat maken. Een klantrelatie heeft haar oorsprong gevonden. Dit bereik je alleen door vanuit de interne organisatie beheersbare activiteiten te ontplooien binnen de financiële kaders die zijn gesteld.

Klanttevredenheid en klantloyaliteit zitten opgesloten in de wijze waarop organisaties en instellingen haar processen heeft ingebed, hoe ze met elkaar samenwerken om het uiteindelijke resultaat te bereiken. Een tevreden klant is uiteindelijk het resultaat hiervan en komt direct vanuit de interne organisatie. Dus ja de klant is belangrijk maar nog belangrijker is de interne organisatie en de wijze waarop een product of dienst word voortgebracht. Een tevreden klant volgt dan vanzelf.

 

 

 

Read More
AIR nieuws

5 redenen waarom u ISO 9001-2015 moet gaan gebruiken

http://www.sigmaonline.nl/2015/06/5-redenen-waarom-u-iso-9001-2015-moet-gaan-gebruiken/

Read More
AIR nieuws

BIOGRACE2

Rapporteren duurzaamheidskenmerken in het kader van NTA8080.

Met certificering of verificatie kunnen bedrijven de duurzaamheid van de biomassa aantonen.

Een belangrijk criterium voor de duurzaamheid van de geproduceerde energie is de gerealiseerde reductie in de emissie van broeikasgassen ten opzichte van fossiele brandstoffen.

Certificerings- en verificatiesystemen

Certificerings- en verificatiesystemen zijn door marktpartijen (en andere stakeholders) ontwikkelde vrijwillige systemen die de duurzaamheid borgen van de biomassa. In het kader van deze Green Deal rapporteren partijen over de gebruikte systemen waarmee een beed onstaat van en op welke wijze de duurzaamheid van vaste biomassa door energieproducenten wordt aangetoond. Er zijn meerdere systemen in gebruik of in ontwikkeling.

Sommige systemen zijn ontstaan vanuit de energieproductie met houtige biomassa (Initiative Wood Pellets Buyers, Green Gold Label), andere vanuit de bosbouw (FSC, PEFC, CSA). Daarnaast zijn er meer generieke certificeringssystemen die je kunt toegepassen op een grote diversiteit aan grondstoffen. Deze grondstoffen dekken de duurzaamheidsaspecten en onderdelen van de betreffende keten af, zoals NTA8080 en ISCC.

Interessante links:

  • Results Sustainable Biomass

Berekening van broeikasgasemissiereductie

Betrokken partijen aan de Green Deal kunnen op twee manieren de reductie in broeikasgasemissie vaststellen. Dit kan met een eigen methodiek, maar ook met een speciaal daarvoor ontwikkelde rekentool of met behulp van ‘erkende’ standaardwaarden. De bedrijven zijn vrij in de keuze op welke wijze zij hun broeikasgasemissiereductie bepalen en rapporteren. In opdracht van de Europese Commissie wordt in het project BioGrace II gewerkt aan de Europese harmonisatie van de berekening van broeikasgasemissiereductie. Binnenkort komt via dit project een rekenmodel beschikbaar waarmee bedrijven voor hun eigen situatie de berekeningen kunnen uitvoeren.

Meer informatie over de BioGrace II, standaardwaarden en rekenmodellen vindt u in bijgevoegde documenten onder rubriek publicaties.

 

bron:http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/duurzaamheid-vaste-biomassa/rapporteren

Read More
AIR nieuws

Behoefte ISO 27001:

Behoefte ISO 27001: steeds meer incidenten informatiebeveiliging

Lekken in informatiebeveiliging is aan de orde van de dag. In het TV-programma Zembla wordt wederom een nieuwe blunder in de beveiliging van een bekend medisch softwarepakket onthuld. ISO 27001 certificering kan uitkomst bieden.

Read More
AIR nieuws

ISO9001:2015 AIR is er klaar voor.

Per september 2015 is de nieuwe norm ISO 9001:2015 van kracht. In deze verbeterde versie van de bestaande norm, wordt meer aandacht besteed aan het analyseren en beheersen van risico’s binnen uw organisatie.
AIR is specialist op gebied van implementatie van ISO-normen en we richten ons nu al op de kwaliteitseisen die vanaf september gesteld worden.

Read More
AIR nieuws

Nieuwe richtlijnen ISO:9001:2015

De ISO-9001-serie is gebaseerd op een aantal kwaliteitsmanagement principes. Hier zal mogelijk een kleine aanpassing in komen. Voor de meeste bedrijven zal dit weinig effect hebben.

Wat wel een belangrijke verandering is, is de toepassing van de standaard ISO-structuur voor normen voor managementsystemen, de HLS (higher level structure) genoemd. Door gebruik te maken van eenzelfde structuur binnen de managementsysteemnormen zijn ze eenvoudiger op elkaar af te stemmen en kan er een geintegreerd systeem ontstaan. Voorbeelden van andere normen zijn ISO-14001 voor milieumanagement en ISO-27001 voor informatiebeveiliging.

Enkele belangrijke inhoudelijke punten die in de nieuwe ISO-9001:2015 vorm zullen krijgen zijn de integratie van “stakeholder-management” en de integratie van “risicomanagement”.

Het idee achter stakeholder-management is dat bij het vaststellen van de bedrijfsstrategie en het bedrijfsbeleid op passende wijze rekening wordt gehouden met alle relevante belanghebbende partijen, zoals natuurlijk de klant, de leverancier en de medewerkers, maar ook met eventuele andere belanghebbenden zoals de overheid, maatschappelijke omgeving, etc., maar wel vanuit de focus van kwaliteitsmanagement, aangezien de norm ISO-9001:20015 daar natuurlijk over gaat. Deze evaluatie van de context van de organisatie moet meer aandacht krijgen in een kwaliteitsmanagementsysteem dan nu het geval is.. Dit idee van stakeholdermanagement komt ook terug in de gedachte dat een organisatie erg goed naar de organisatie-context moet kijken (de omgeving waarin ze opereert, dus de belanghebbenden).

De gedachte achter risicomanagement is dat organisaties op basis van hun strategie, relevante eisen van belanghebbenden, mogelijke procesafwijkingen, etc. risico’s moeten inschatten en vervolgens beheersen. Dit proces dient dynamisch te zijn, zodat organisaties “meegroeien” met hun omgeving. Een basis voor risicomanagement kan de ISO-31000 zijn die daar specifiek over gaat.

Een andere interessante ontwikkeling is de discussie rond het wel/niet handhaven van verplichte procedures in ISO-9001:2015. Het lijkt er op dat hier geen sprake meer zal zijn in de nieuwe versie.

Read More