HACCP

HACCP

HACCP staat voor ´Hazard Analysis and Critical Control Points. Vertaald naar het Nederlands betekent dit ´analyse van de gevaren en de kritische beheerspunten in het productieproces’.

HACCP is van toepassing op elk bedrijf dat zich bezighoudt met de productie, verwerking of distributie van levensmiddelen en/of diervoeders. Levensmiddelen zijn alle eet- en drinkwaren maar ook grondstoffen en hulpstoffen zoals conserveermiddelen die worden toegevoegd of gebruikt in een levensmiddel.

 

HACCP is een gestructureerde methodiek om alle relevante gevaren in levensmiddelen en diervoeders te elimineren,  te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. HACCP omvat 7 basisprincipes die zijn omschreven in de Codex Alimentarius van de World Health Organization  (WHO).

 

 1. inventariseer alle potentiële gevaren en wijs reëel gevaren aan.
 2. ga na welke maatregelen er nodig zijn om het gevaar te beheersen en stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast. CCP’s zijn punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht.
 3. geef per CCP de kritische grenzen aan.
 4. stel vast hoe de CCP’s bewaakt worden.
 5. leg de correctieve acties vast per CCP (correctieve acties zijn nodig wanneer de monitoring aangeeft dat het CCP niet wordt beheerst. De correctieve acties kunnen nodig zijn op het product en/of proces en moeten leiden tot herstel van de veiligheid).
 6. pas verificatie toe (verificatie is een periodieke controle om na te gaan of de HACCP aanpak effectief is, ofwel om na te gaan of de beheersing van een CCP effectief is. Het laat zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt.
 7. houd documentatie en registraties bij (documentatie wil zeggen dat de systeemopzet vastgelegd moet worden. Registratie is het verplicht vastleggen van bepaalde onderdelen van de systeemuitvoering).

 

HACCP is een systeem dat wordt gebruikt om het productieproces systematisch na te lopen.
Het geeft inzicht in de gevaren voor voedselveiligheid binnen uw organisatie.

 

Zoals hiervoor aangegeven, HACCP beperkt zich niet alleen tot het productiebedrijf. In de diervoeder- en voedselketen worden grondstoffen, halffabricaten en eindproducten verhandeld. Leveranciers van deze producten dienen in principe alle relevante gevaren te voorkomen, te elimineren of tot een aanvaardbaar niveau te terug te brengen. Daarnaast dient iedere afnemer in de gevarenanalyse te beoordelen die relevante gevaren met de geleverde grondstoffen , halffabricaten en eindproducten mee kunnen komen. Daarover zullen met de leverancier afspraken gemaakt moeten worden.

De afnemer, of dat nu een producent, een handelaar of een verkoper is, zal moeten verifiëren of de gevaren eerder in de keten worden beheerst.

 

Wanneer HACCP implementeren?

Een bedrijf kan kiezen voor de opzet van een eigen HACCP-systeem of het gebruik van een hygiënecode. Van belang is dat het bedrijf dan nog wel verifieert of de code van toepassing is op de eigen bedrijfsprocessen. Een hygiënecode is vaak door een brancheorganisatie opgesteld en bedoeld om het bedrijven eenvoudiger te maken. Als volgens de code wordt gewerkt, wordt daarmee voldaan aan de wetgeving voor de diervoeder- en voedselveiligheid.

Vervolgstappen naar BRC en/of IFS certificering.

BRC en IFS zijn beide keurmerken voor voedselveiligheid die ontwikkeld zijn door retailers. Het British Retail Consortium (BRC), bestaand uit de grotere Engelse supermarkten, heeft een standaard ontwikkeld waarmee ze minimum eisen stellen aan hun leveranciers.

De International Food Standard (IFS) is in het leven geroepen door de Duitse en Franse retailers. Beide systemen zijn ontwikkeld om te kunnen garanderen dat uniformiteit en voedselveiligheid van een hoog kwaliteitsniveau zijn.

BRC en IFS zijn beide van toepassing op meerdere onderdelen in de keten.

Productiebedrijven en bedrijven die voedsel verpakken of verwerken komen in aanmerking voor BRC en/of IFS. De eisen zijn geformuleerd volgens de Europese regels ten aanzien van productie en verpakking van voedingsmiddelen. De borging van de voedselveiligheid lijkt hiermee zeer sterk op de eisen volgens HACCP.

 

BRC 

Het doel van de BRC Global Standard is specifieke criteria stellen ten aanzien van de veiligheid, kwaliteit en procedures die gevolgd worden door producenten en fabrikanten die voedingsproducten leveren aan Britse retailorganisaties. Certificatie is van toepassing op bedrijven die produceren, verpakken en voedsel bewerken/verwerken. 

 

IFS 

Om klanttevredenheid te verhogen en de betrouwbaarheid en voedselveiligheid van producten te vergroten is de International Food Standard ontwikkeld. De standaard bevat eisen waaraan de producenten van voedingsmiddelen dienen te voldoen. HACCP maakt onderdeel uit van IFS. 

Wat kunnen wij voor u doen? 

 

Uit bovenstaande kunt u opmaken dat de  keuze voor HACCP, BRC of IFS afhankelijk is van uw afnemer(s).  Door het BRC en/of IFS systeem te integreren met uw HACCP systeem creëert u een allesomvattend systeem dat de voedselveiligheid maximaal borgt zonder dat u daarvoor extra inspanningen hoeft te leveren.

Concreet kan Advies & Implementatiebureau Raben het volgende voor u betekenen: 

 • opstellen van HACCP systeem (op papier of digitaal)
 • implementeren van het HACCP systeem middels multidisciplinaire benadering
 • opstellen van alle noodzakelijke rapportages en analyses
 • opstellen van (kritische) Prestatie Indicatoren
 • voorbereiden en uitvoeren van interne audits
 • voorbereiden van certificatie audits en opvolgingsbezoeken
 • structureel onderhouden van uw HACCP-systeem
 • initiëren en coördineren van verbeteringsprojecten

 

Daarnaast kan Advies & Implementatiebureau Raben u nog aanvullende ondersteuning bieden aangaande het HACCP-systeem:

 • uitvoeren van audits bij u leveranciers / sub-contractors
 • inzet van kwaliteitsengineers en/ of kwaliteitsmanagers op interim of op project basis
 • uitvoeren van referentiemeting ter voorbereiding van certificatie audits
 • integreren van uw managementsystemen
 • omzetten naar een ‘custom made’ normsysteem
 • en meer in relatie tot HACCP.