ISO9001:2015

ISO9001:2015

ISO 9001:2015 is een internationale, generieke standaard dat zich tot doel stelt om internationale vereisten voor kwaliteitssystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken. Deze norm is toepasbaar voor elk type organisatie en is er in hoofdlijnen op gericht om alle processen binnen organisaties beheerst te laten verlopen, vanaf inkoop en productie tot de verkoop en service.

De standaard schrijft voor dat het kwaliteitsbeleid moet zijn vastgelegd en dat het bekend moet zijn bij haar medewerkers.

Door te voldoen aan de eisen en wensen van de klant en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of dienst, zorgt de organisatie voor klanttevredenheid en kan deze zelfs laten toenemen. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit ook kunnen aantonen.

Als blijkt dat de organisatie, na een externe audit door een geaccrediteerde instelling,  voldoet aan de eisen van de standaard dan kan de organisatie een certificaat ontvangen. Dit is het bewijs voor de organisatie, haar medewerkers, klanten en leveranciers dat de organisatie op een gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement doet. Uiteraard is dit geen garantie dat er een kwalitatief goed product of dienst wordt voortgebracht.

Belangrijke onderwerpen van ISO 9001:2015 zijn voor elke organisatie:

 • inzicht in de organisatie en haar context
 • inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden
 • leiderschap en betrokkenheid
 • acties om risico’s en kansen op te pakken
 • kennis binnen de organisatie
 • communicatie
 • gedocumenteerde informatie
 • inkopen
 • vrijgave van producten en diensten
 • analyse en informatie

De structuur van ISO 9001:2015 is identiek aan die van ISO 14001, 22000 en 45001. Daardoor is het integreren van de verschillende standaarden in één systeem een reële en misschien zelfs wel een welkome optie (kostentechnisch). Audits worden dan gecombineerd uitgevoerd wat een meerwaarde oplevert in effectiviteit en efficiëntie. Er zijn organisaties die te maken hebben met veel verschillende normen en die niet allen zijn gebouwd op een specifieke  standaardstructuur en procesmodellering zoals dat bij voornoemde ISO normen wel het geval is. Er bestaat dan een mogelijkheid om toch de diverse normen met verschillende achtergronden, structuren en opbouw samen te smelten en zodoende een ‘custom made’ geïntegreerd systeem te bouwen. De vraag is of certificering dan nog wel kan? De afweging zal dan moeten worden gemaakt, of certificering waardoor iedere geïmplementeerde standaard afzonderlijk extern moet worden getoetst, of geen certificering en een volledig geïntegreerd ‘custom made’ systeem.

Concreet kan Advies & Implementatiebureau Raben het volgende voor u betekenen: 

 • opstellen van kwaliteitsmanagementsystemen (op papier of digitaal)
 • implementeren van het kwaliteitsmanagementsysteem middels multidisciplinaire benadering
 • opstellen van alle noodzakelijke rapportages en analyses
 • opstellen van (kritische) Prestatie Indicatoren
 • voorbereiden en uitvoeren van interne audits
 • voorbereiden van certificatie audits en opvolgingsbezoeken
 • structureel onderhouden van uw kwaliteitsmanagementsysteem
 • initiëren en coördineren van verbeteringsprojecten

Daarnaast kan Advies & Implementatiebureau Raben u nog aanvullende ondersteuning bieden op het terrein van  ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen:

 • uitvoeren van audits bij u leveranciers / sub-contractors
 • inzet van kwaliteitsengineers en/ of kwaliteitsmanagers op interim of op project basis
 • uitvoeren van referentiemeting ter voorbereiding van certificatie audits
 • integreren van uw managementsystemen
 • omzetten naar een ‘custom made’ normsysteem
 • en meer in relatie tot ISO 9001.