Milieu ISO 14001

Milieu ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

 • Voortdurende verbetering van de prestaties en het voorkomen van milieuvervuiling;
 • Beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
 • Minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

 

Ongeacht omvang en complexiteit van de organisatie, ongeacht of u maak of handel als kernactiviteit heeft, een product of dienst voortbrengt, ISO 14001 kan u organisatie helpen om afvalstromen, energieverbruik en grondstofverbruik te monitoren en te reduceren. Het systeem helpt u bij het definiëren van doelstellingen en het opzetten van een milieubeleid.

 

De eisen in ISO 14001 zijn gerubriceerd in vijf onderdelen:

 • formuleren van het milieubeleid
 • planning
 • implementatie en uitvoering
 • controle en corrigerende maatregelen
 • beoordeling door de directie

 

De toepassing van ISO 14001 houdt een goede naleving in van wet- en regelgeving en verbetering van milieuprestaties.

De kernelementen van ISO 14001 zijn naast het formuleren van het milieubeleid;

 • vastleggen van de milieuaspecten en – effecten
 • het opstellen van milieudoelstellingen en –programma’s
 • implementeren van een milieuzorgsysteem gericht op voortdurende verbetering van milieuprestaties

Voordelen van ISO 14001 voor uw organisatie

Afgezien van het feit dat de toepassing van de ISO 14001 norm ervoor zorgt dat u voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van milieu, heeft ISO 14001 certificatie een groot aantal voordelen voor uw organisatie.

 • certificatie zorgt voor kostenbesparing door een efficiënter gebruik van energie en grondstoffen.
 • certificatie toont aan dat uw organisatie haar sociale verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor een goede bedrijfsreputatie.
 • certificatie geeft u een grotere kans op opdrachten zeker bij aanbestedingen.                  Er zijn gemeentes die om een ISO 41001 certificaat vragen bij een milieuvergunning.

 

Herziening ISO 14001-norm

Op dit moment wordt er een nieuwe ISO 14001-norm voorbereid, die nog in 2015 zal uitkomen.

 

Concreet kan Advies & Implementatiebureau Raben het volgende voor u betekenen: 

 • opstellen van milieumanagementsystemen (op papier of digitaal)
 • implementeren van het milieumanagementsysteem via multidisciplinaire benadering
 • opstellen van alle noodzakelijke registers, rapportages en analyses
 • opstellen van (kritische) Prestatie Indicatoren
 • voorbereiden en uitvoeren van interne audits
 • voorbereiden van certificatie audits en opvolgingsbezoeken
 • structureel onderhouden van uw milieumanagementsysteem
 • initiëren en coördineren van verbeteringsprojecten

 

Daarnaast kan Advies & Implementatiebureau Raben u nog aanvullende ondersteuning bieden op het terrein van  ISO 14001 milieuzorgsystemen:

 • uitvoeren van audits bij u leveranciers / sub-contractors
 • inzetten van kwaliteitsengineers en/ of kwaliteitsmanagers op interim of op projectbasis
 • uitvoeren van referentiemeting ter voorbereiding van certificatie audits
 • integreren van uw managementsystemen
 • Het omzetten naar een ‘custom made’ normsysteem
 • en meer in relatie tot ISO 14001 milieuzorgs