NTA 8080-1/2: 2015

NTA 8080-1/2: 2015

Deze NTA (Nederlandse Technische Afspraak) beschrijft eisen voor duurzame biomassa ten behoeve van energiedoeleinden (elektriciteit, warmte & koude en transportbrandstof). Onder biomassa worden zowel vaste, vloeibare als gasvormige biobrandstoffen verstaan. Deze NTA is bedoeld om te worden toegepast bij organisaties die aantoonbaar duurzaam biomassa willen:

 • produceren;

 • verwerken;

 • verhandelen; of

 • inzetten voor energieopwekking of als transportbrandstof.

In 2007 publiceerde de Nederlandse projectgroep ‘Duurzame productie van biomassa’ het ‘Toetsingskader voor duurzame biomassa’. Hierin staan criteria geformuleerd, bekend als de Cramer Criteria, die van belang zijn bij de inzet van biomassa voor energiedoeleinden en chemie. Deze criteria zijn erop gericht om te voorkomen dat de toenemende inzet van biomassa ten koste gaat van andere belangrijke waarden voor natuur, milieu en maatschappij (People, Planet, Profit).

In NTA 8080 die in 2009 gepubliceerd werd, zijn deze criteria doorvertaald in toetsbare eisen. Dit betekent dat het begrip duurzaamheid hierin breed gedefinieerd is: naast CO2 -reductie wordt gekeken naar onderwerpen zoals landgebruik, biodiversiteit en arbeidsomstandigheden bij de plantages.

Op 21 december 2015 is de tweede editie van NTA 8080 gepubliceerd, de norm voor duurzaam geproduceerde biomassa.

NTA 8080 is nu opgedeeld in twee delen:

NTA 8080-1:2015Duurzaam geproduceerde biomassa voor bio-energie en biobased producten – Deel 1: Duurzaamheidseisen’

NTA 8080-2:2015 ‘Duurzaam geproduceerde biomassa voor bio-energie en biobased producten – Deel 2: Eisen aan ketenbeheer’

Nieuwe duurzaamheidsaspecten in de NTA 8080 zijn onder meer cascadering van biomassa, koolstofschuld en het bieden van de mogelijkheid om ’ILUC low risk’ biomassa in te zetten.

Verder zijn de formuleringen van de eisen aangepast op basis van praktijkervaring en zijn de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van regelgeving meegenomen, zoals de Europese ‘ILUC’-richtlijn. Ook is ervoor gezorgd dat de duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa, zoals vastgesteld binnen het Energie Akkoord, zijn gedekt in NTA 8080. Op deze manier kan NTA 8080 ook worden gebruikt om aan te tonen dat aan het Energie Akkoord wordt voldaan.

De NTA 8080-1/2 norm is van toepassing op alle soorten biomassa, zowel biobrandstoffen als vaste en gasvormige biomassa met een energietoepassing. Deze norm is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van biomassaproducenten en -gebruikers, NGO’s, onderzoeksinstellingen, overheid en certificatie-instellingen. Het toepassingsgebied omvat nu zowel bio-energie als biobased producten.

Reststromen

Bij energieopwekking of brandstofproductie kunnen ook reststromen worden ingezet. Reststomen hoeven alleen maar te voldoen aan een selectie van duurzaamheidseisen op basis van een op risico-gebaseerde benadering (bijv. geen [indirect] landgebruiksverandering), waarmee ze een geschikte biomassabron vormen voor energietoepassingen en biobased producten. In NTA 8080 is een reststroom beschreven als een biomassastroom die vrijkomt bij de productie van andere (hoofd)producten en die een economische waarde heeft van minder dan 10% van de waarde van het hoofdproduct. Om pragmatisch met deze beschrijving om te gaan, is in NTA 8080 een lijst opgenomen met biomassastromen die aan deze voorwaarde voldoen. Hierbij is gebruik gemaakt van de indeling volgens NTA 8003 ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’. NTA 8080 maakt deel uit van het Better Biomass certificatiesysteem

De transitie naar alternatieve, duurzame energiebronnen kan worden versneld en inzichtelijk worden gemaakt door certificering.  

Concreet kan Advies & Implementatiebureau Raben het volgende voor u betekenen: 

 • opstellen van het NTA managementsysteem (op papier of digitaal)

 • implementeren van het NTA managementsysteem via multidisciplinaire benadering

 • opstellen van alle noodzakelijke rapportages en analyses

 • opstellen van (kritische) Prestatie Indicatoren

 • voorbereiden en uitvoeren van interne audits

 • voorbereiden van certificatie audits en opvolgingsbezoeken

 • structureel onderhouden van uw NTA managementsysteem

 • initiëren en coördineren van verbeteringsprojecten

Daarnaast kan Advies & Implementatiebureau Raben u nog aanvullende ondersteuning bieden aangaande het NTA managementsysteem:

 • uitvoeren van audits bij u leveranciers / sub-contractors

 • inzet van kwaliteitsengineers en/ of kwaliteitsmanagers op interim of op project basis

 • uitvoeren van referentiemeting ter voorbereiding van certificatie audits

 • integreren van uw managementsystemen

 • omzetten naar een ‘custom made’ normsysteem

 • en meer in relatie tot NTA 8080:1/2.