ISO 45001

ISO 45001

ISO 45001 is de opvolger van de OHSAS 18001-norm voor arbomanagementsystemen. De Nederlandse titel van de ISO 45001-norm is officieel ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Hiermee is de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de ISO 45001-norm geïntroduceerd.

De norm richt zich op het doelmatig beheersen van arbeidsrisico’s , de veiligheid en gezondheid op de werkplek.  De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te verminderen. Met het managementsysteem worden de processen vastgelegd, het Arbobeleid en de daaruit voortkomende doelstellingen beschreven en risico-inventarisaties uitgevoerd. Daarnaast is het van belang dat de kennis van wet- en regelgeving goed wordt opgenomen en opgevolgd en dat een goed functionerend registratiesysteem  wordt geïmplementeerd ten aanzien van incidentmanagement.

De basis voor het arbomanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA).

ISO 45001 stelt, naast deze uitvoeringscyclus, ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

 • de voortdurende verbetering van de arbeidsomstandigheden;
 • de beheersing van de arborisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
 • het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen en andere eisen.

Daarnaast worden preventieve en correctieve maatregelen getroffen zoals bijvoorbeeld interne audits, Toolbox meetings, LoToTo instructies en Taak Risico Analyses.

De eisen die in de ISO 45001-norm worden gesteld aan het managementsysteem zijn verdeeld over zeven hoofdstukken:

 • context van de organisatie
 • leiderschap en participatie van medewerkers
 • planning
 • ondersteuning
 • uitvoering
 • evaluatie van de prestaties
 • verbetering

Dit alles is gericht op het:

 • identificeren: arbeidsrisico`s bij dagelijkse- maar ook voor incidentele handelingen in kaart brengen.
 • analyseren: kansen en effecten van de risico`s bepalen.
 • acteren: maatregelen nemen ter voorkomen en/of beperken van risico`s.
 • verbeteren: voortdurend lerende organisatie, voorkomen van menselijke en materiële schade.

Een veiligheidsmanagementsysteem is geschikt voor iedere organisatie die gezondheidsrisico’s voor medewerkers zoveel mogelijk wil beperken. ISO 45001 hanteert dezelfde systematiek als ISO managementsystemen en is daardoor zeer goed te integreren in een al bestaand managementsysteem als ISO 9001 en ISO 14001 of met VCA.

Een goed functionerend  arbomanagementsysteem overeenkomstig ISO 45001 kan een positief effect hebben op uw marktpositie. Daarnaast zal het u helpen overheidsinstanties te overtuigen dat u  continue aandacht heeft voor beleidsmatige zorg en de arbeidsomstandigheden waardoor dit een gunstig effect heeft op alle partijen die betrokken zijn bij de organisatie of het bedrijfsproces.

Een bijkomstigheid is dat er mogelijkheden zijn tot premiekortingen voor bepaalde verzekeringen als gevolg van een gecertificeerd arbomanagementsysteem en dat een structureel arbobeleid het ziekteverzuim drastisch zal terugbrengen.

Concreet kan Advies & Implementatiebureau Raben het volgende voor u betekenen: 

 • opstellen van arbomanagementsystemen (op papier of digitaal)
 • implementeren van het arbomanagementsysteem middels multidisciplinaire benadering
 • opstellen van alle noodzakelijke rapportages en analyses
 • opstellen van (kritische) Prestatie Indicatoren
 • voorbereiden en uitvoeren van interne audits
 • voorbereiden van certificatie audits en opvolgingsbezoeken
 • structureel onderhouden van uw arbomanagementsysteem
 • initiëren en coördineren van verbeteringsprojecten

Daarnaast kan Advies & Implementatiebureau Raben u nog aanvullende ondersteuning bieden op het terrein van  ISO 45001 managementsystemen:

 • uitvoeren van audits bij uw leveranciers / subcontractors
 • inzet van kwaliteitsengineers en/ of kwaliteitsmanagers op interim of op project basis
 • uitvoeren van referentiemeting ter voorbereiding van certificatie audits
 • integreren van uw managementsystemen
 • Omzetten naar een ‘custom made’ normsysteem
 • en meer in relatie tot ISO 45001 managementsystemen.