visie

Uitmuntendheid vereist een (denk) cultuurtransformatie. (Excellence requires a (think) culture transformation)

 

Het slechte economisch klimaat waarin we langzaam uitkomen  geeft ons ook kansen door het bieden van flexibele dienstverlening waarvan de klant zal profiteren. Ondersteunende diensten die indirect waarde toevoegen aan de kernactiviteit zijn onderhevig aan kostenreducties waardoor bedrijven hierin niet primair zullen (blijven)investeren.  Door meer te gaan outsourcen verkrijgen bedrijven de gewenste flexibiliteit en kunnen zij zich geheel gaan toeleggen op de kernactiviteit(en).   Meer ambulante inzet wordt volgens AIR  de trend, niet alleen in de interne value chain maar zeker ook daarbuiten.

AIR kan als verlengstuk haar diensten aanbieden en expertise toevoegen die noodzakelijk is om product en proceskwaliteit te implementeren en te waarborgen.

Om risicoreductie te bewerkstelligen zal AIR meer diversiteit aanbrengen, niet alleen op basis van intenties maar vooral door het te doen.

Voor alles de klant;

 

Bij alles wat we doen, geven wij onze klanten wat ze willen namelijk:

  • Betrouwbaarheid, de klant kan op je rekenen.
  • Flexibiliteit, wees flexibel en hulpvaardig.
  • Samenwerking, zorg ervoor dat het prettig is om met ons zaken te doen.
  • Waarde, we geven onze klanten oplossingen die bij hun behoeften passen.

 

Excellence; om excellence te realiseren gaan we de wijze waarop we opereren transformeren.

Deze cultuurverandering zal en kan alleen tot stand komen door leiderschap die bewust is van de noodzaak tot verandering.

Desgewenst wordt leiderschap ontwikkeld om te voldoen aan het gewenste niveau.

Het niveau dient parallel te lopen met de voortschrijdende ontwikkeling om ons heen waarbij het anticiperend vermogen een hoge flexibiliteitsgraad moet genereren.

 

Customer driven; iedereen streeft ernaar om de verwachtingen die klanten hebben te begrijpen en hieraan te voldoen zodat een optimale klanttevredenheid kan worden gegarandeerd, ervan uitgaande dat de klant de kwaliteit bepaalt.

We zoeken naar nieuwe mogelijkheden om zodoende waarde voor onze klanten te scheppen.

Nieuwe succesformules, diensten en technologieën dragen hiertoe bij.

Op deze manier bouwen we aan een langdurige relatie met onze klanten.

 

Meedenkendheid is een additionele factor in de perceptie van de klant en met die wetenschap moeten we weten dat we daar altijd meer voor terug zullen krijgen.

 

Wij streven naar groei door de verwachtingen van onze klanten te vervullen en te overtreffen en zo voor voldoende opbrengsten (rendement) te zorgen, om te investeren in onze medewerkers,  leveranciers en onze omgeving.

Onze strategie is te bouwen op de prestaties van onze mensen zodat we een optimale waarde voor onze klanten kunnen scheppen en daardoor onze bedrijfsdoelen kunnen realiseren.

 

Verbeteringen moeten worden doorgevoerd, succesformules met elkaar worden gedeeld en betere vaardigheden moeten worden aangewend om de flexibiliteit te vergroten en de manier van werken(indien nodig)  te veranderen om op termijn gegarandeerd succes te behalen.

 

De individuele capaciteiten van onze medewerkers moeten we voortdurend in ogenschouw nemen en vervolgens ontwikkelen. Iedere werknemer zal zijn/haar kennisbekwaamheden moeten verhogen mede gebaseerd op ervaring en betrokkenheid.

Door deze betrokkenheid wordt verwacht dat elk individu binnen de onderneming inzicht heeft in dat wat wordt verwacht om een onderneming te creëren die een hoge mate van uitmuntendheid weet te bereiken.

Wederzijds respect  voor individuele waardigheid tegenover elkaar moet er mede toe leiden dat een optimale samenwerking ontstaat om het gewenste te bereiken.

Succesvolle teams, werkend in een succesvolle omgeving en die tot doel hebben het bewerkstelligen van een optimale klanttevredenheid, zijn de toegangscodes tot ons succes op de (middel) lange termijn.

 

Het management zal een sfeer creëren waarin mensen worden gewaardeerd en gerespecteerd. Dit zal een omgeving doen ontstaan van committent van en aan mensen die wordt beantwoord door toewijding aan het bedrijf.

Processtructuren worden geëvalueerd en wanneer nodig worden herzien op basis van de geldende maatstaven.

 

Het kostenbewustzijn wordt verder ontwikkeld door te streven activiteiten zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

 

Productiviteitsverbeteringen zijn een probaat middel om de toegevoegde waarde voor onze klanten te vergroten.

Integraal wordt het kwaliteitsniveau verbeterd door variatie in alle processen te reduceren en doorlooptijden kritisch te volgen en te verbeteren in de hele keten.

De productkwaliteit wordt gewaarborgd door beheersing van de processen, niet door keuring en inspectie.  

We richten ons op kwaliteit (kennis en kunde) om zo te voorkomen dat slechte kwaliteit wordt doorgegeven aan de volgende processtap.

Hiertoe zullen we voldoen aan de voorwaarden die nodig zijn door het ter beschikking stellen van de (noodzakelijke) middelen.

 

Om onze concurrentiepositie te behouden en verder te vergroten monitoren en verbeteren wij voortdurend de kwaliteit, de kosten, service en  flexibiliteit op basis van eenduidige maatstaven.

Beheersing en terugdringing van kosten door zowel intern als extern elementaire afspraken te maken.

 

Air bouwt aan een onderneming die toegewijd is aan de principes en idealen van onze kwaliteitsparadigma.

Dit betekent een continue drang om op basis van een goede samenwerking de kwaliteit te verbeteren,  de prestaties te verbeteren,  service te verbeteren en de juiste prijs te verkrijgen.